Vozila

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
Pitanje Bodova/Kat
1. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:
а) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,
б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице,
в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности.
2
2. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:
а) саобраћајна дозвола,
б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница,
в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист.
2
4. Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице:
а) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 15 дана од дана истека важења,
б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
в) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 5 дана од дана истека важења.
2
5. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
(Заокружити два тачна одговора)
а) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери),
б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,
в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка,
г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу.
2
6. Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:
а) 7 дана,
б) 15 дана,
в) 30 дана.
2
7. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:
а) једне године,
б) 6 месеци,
в) 15 дана.
2
8. Рок важења регистрационе налепнице је:
а) 2 године,
б) 3 године,
в) 1 година.
2
9. Регистрациона налепница се издаје у трајном важењу за:
(Заокружити три тачна одговора)
а) прикључна возила за трактор,
б) мотокултиваторе,
в) мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле,
г) радне машине,
д) тракторе,
e) тешке четвороцикле.
2
F
10. Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе:
а) возило не подлеже поновној регистрацији ако већ има издату регистрациону налепницу у трајном важењу,
б) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница у трајном важењу,
в) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница са роком важења од једне године.
2
11. Власници трактора, прикључних возила за трактор и мотокултиватора, дужни су да након издавања регистрационе налепнице у трајном важењу, редовни технички преглед обаве:
а) сваких шест месеци,
б) сваке године,
в) сваке две године.
2
F
12. За време управљања возилом возач код себе:
а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења,
б) мора имати саобраћајну дозволу,
в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности.
2
13. Да ли возач, овлашћеном лицу, мора дати на увид саобраћајну дозволу при контроли у саобраћају на путу?
а) Не, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења.
б) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.
в) Да.
2
14. Возило које је искључено из саобраћаја:
а) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута.
2
15. Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:
а) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа,
б) не може да учествује,
в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.
2
A B C D
16. За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:
а) доказ о власништву возила,
б) потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
в) потврду о техничкој исправности возила.
2
17. Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?
а) Да.
б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила.
в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.
2
18. Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач:
а) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
б) је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
в) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила.
2
19. Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:
а) 7 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
б) 15 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
в) 30 дана од дана истека важења регистрационе налепнице.
2
20. Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:
а) 7 дана,
б) 15 дана,
в) 30 дана.
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
Nazad


VISA doo
Ivana Milutinovića 12, Vrbas 21460
Tel: 021 700 400
Mob: 065 3 700 400, 064 126 3555
email: office@visa.edu.rs
www.visa.edu.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak
07:30-14:30h

Pridružite nam se